Naturinventeringar


Eko Natura utför naturinventeringar och naturvärdesbedömningar åt kommuner, privata företag m.fl. inför exploateringar av olika slag, exempelvis bostadsbebyggelse, industrier/verksamheter, vägdragningar, vindkraftsetableringar. 

Samtliga delar i arbetet görs med en tydlig vetenskaplig utgångspunkt. Stor vikt läggs vid undersökningar i fält. Genom ett väl etablerat och mångårigt samarbete med Sveriges främsta artspecialister på svårbestämda kärlväxter, mossor, lavar, svampar, amfibier och fladdermöss täcks de flesta organismgrupper in.

Eko Natura tar även fram underlag inför bedömningar om påverkan på fågelfauna, förekomst av fladdermöss etc. inom specifika områden inför t.ex. vindkraftetableringar.
                                                                                                                                                                               Tillbaka